Rugăciunea Sfintei Lumini - PAROHIA VARESE

Du-te la conținut

Rugăciunea Sfintei Lumini
Rugăciunea Sfintei Lumini

Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Înțelepciunea cea începătoare de lumină a Tatălui Celui fără-de-început; Care locuiești întru lumina cea neapropiată; Cela ce ai poruncit luminii să strălucească dintru întuneric, Care ai spus: „Să fie lumină”, şi a fost lumină; Doamne, Dătătorule-de-lumină, Cela ce ne-ai scos din întunericul înşelăciunii şi ne-ai călăuzit la minunata lumină a cunoașterii Tale; Care, prin venirea Ta în trup și prin pogorârea Ta la iad, ai umplut tot pământul precum și pe cele dedesubt de lumină și de bucurie, iar după acestea, ai vestit, prin Sfinții Tăi Apostoli, lumină tuturor neamurilor; Ție mulțumim că, prin credința celor binecinstitori, ne-ai scos pe noi dintru întuneric la lumină și fii ne-am făcut, prin Sfântul Botez, şi am văzut slava Ta plină fiind de har și adevăr (Ioan 1, 14).
Dar o, Dătătorule-de-lumină Doamne, Care ești Lumina cea Mare, pe Care a văzut-o poporul ce stătea în întuneric; Stăpâne Doamne, Lumina cea adevărată, Care luminezi pe tot omul care vine în lume (Ioan 1, 9), singura Lumină a lumii și lumina vieții oamenilor, de a Cărui Slavă toate s-au umplut, căci lumină a venit în lume prin iconomia întrupării Tale, chiar dacă lumea a iubit mai mult întunericul decât lumina; Tu Doamne Dătătorule-de-lumină, ascultă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, care în acest ceas stăm în fața acestui Preasfânt şi de-lumină-purtător Mormânt şi ne primeşte pe noi care cinstim curatele Tale Pătimiri, preasfântă răstignirea Ta, moartea cea de bună voie şi punerea şi îngroparea trupului Tău, cel fără de viață, în acest preacinstit Mormânt şi Învierea Ta cea de a treia zi, pe care cu bucurie începem să o prăznuim, pomenire făcând și de pogorârea Ta la iad, prin care, ca un Stăpân, ai slobozit, prin strălucirea Dumnezeirii Tale, sufletele drepţilor ținute acolo, umplând de lumină pe cele de mai de jos.
Pentru aceasta, prăznuind cu inimă plină de veselie şi cu duhovnicească bucurie, în această preabinecuvântată Sâmbătă, mântuitoarele Tale taine, împlinite, în chip dumnezeiesc, pe pământ și sub pământ, și pomenindu-Te pe Tine cea, cu adevărat, Lumina cea lină și multdorită, care întru cele mai de jos ai luminat, ca Dumnezeu, și dumnezeiește, din Mormânt ai strălucit, rânduiala arătării luminii să o săvârșim, întruchipând a Ta Dumnezeiască
arătare ce cu mărinimie pentru noi s-a făcut, căci, din această noapte mântuitoare şi strălucitoare, toate s-au umplut de lumină, și cerul și pământul și cele dedesubt, prin taina preaminunată a pogorârii Tale la iad și prin a Ta înviere din mormânt, cea de a treia zi.
Pentru aceasta, cu evlavie luând din această neîntreruptă și pururea-strălucitoare și arzătoare lumină, o dăm celor ce cred întru Tine, Lumina cea adevărată, și Te chemăm și Ție ne rugăm, Preasfinte Stăpâne, ca să o arăți pe ea dar sfințitor, plin de harul Tău cel dumnezeiesc, prin harul preasfântului şi de-viață-purtătorului Tău Mormânt, iar pe cei ce cu bună-cucernicie se ating de ea binecuvântează-i și îi sfințește slobozindu-i de întunericul patimilor și învrednicește-i de prea-strălucitoarele Tale sălașuri, unde strălucește lumina cea neînserată a Dumnezeirii Tale. Dă-le, Doamne, sănătate și viață bună, iar casele lor le umple de tot binele.
Așa, Stăpâne, Dătătorule-de-lumină, ascultă-mă, pe mine păcătosul, în acest ceas şi dă-ne, nouă şi lor, să umblăm întru Lumina Ta și în ea să rămânem câtă vreme avem lumina acestei vieți trecătoare. Fă, Doamne, ca lumina faptelor noastre bune să lumineze înaintea oamenilor, ca ei să Te slăvească pe Tine împreună cu Cel fără-de-început al Tău Părinte şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Tu ne-ai pus să fim lumină neamurilor, ca pe cei ce umblă întru întuneric să-i luminăm. Însă noi am iubit întunericul mai mult decât lumina, lucrând cele rele. Însă oricine lucrează cele rele urăște lumina, după cuvântul Tău cel nemincinos. De aceea zilnic ne poticnim păcătuind, pentru că umblăm în întuneric. Dar învrednicește-ne, Doamne, să trăim cealaltă vreme a vieții noastre având ochii minții noastre luminați. Dă-ne să umblăm ca fii ai luminii în lumina poruncilor Tale. Luminează-ne haina Sfântului Botez, pe care am înnegrit-o cu faptele noastre; înălbește-o precum lumina, Cela ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; dă-ne să îmbrăcăm armele luminii ca, prin ele, pe stăpânul întunericului, ce se preface în înger de lumină, să-l îndepărtăm.
Așa, Doamne, precum ai strălucit în această zi celor ce ședeau în întuneric și în umbra morții, tot așa strălucește astăzi în inimile noastre lumina Ta cea neînserată, ca, prin ea fiind luminați și înflăcărați în credință, pe Tine să Te slăvim, Cela ce Unul ești Lumină lină din cea Una Preluminoasa Lumină, în veci nesfârșiți. Amin.
BISERICA ORODOXA ROMANA
Parohia Sfintii Ciprian si Iustina  
Viale Europa 102 - Varese|  +39 3891036838
Înapoi la cuprins